Lähteiden merkitsemisestä

Nettilukion tehtäviin sisältyy erityisesti reaaliaineissa esseiden tai tutkielmien kirjoittamista. Näiden kirjoittamiseen käytetään lähdekirjallisuutta, jonka merkitsemiseen kannattaa perehtyä hyvin alusta lähtien. Tästä on paljon hyötyä jatkossa, myös mahdollisissa jatko-opinnoissa.

Kirjallisissa vastauksissa on tärkeä erottaa lainatut ajatukset omista pohdinnoista. Lainaamisella tarkoitetaan sekä referoituja lainauksia että suoria lainauksia. Lähdemerkinnöistä opettaja näkee kenen teksteihin viitataan ja hänellä on mahdollisuus tarkistaa lähteiden oikeellisuus. Kun lainaa suoraan toisen henkilön tekemää tekstiä, lainaus merkitään aina lainausmerkkien sisään.

Lähteiden merkitsemiskäytännöt vaihtelevat hieman oppiainekohtaisesti, mutta oleellista on, että oma tapa on systemaattinen. Lisätietoa saa kunkin aineen opettajalta. Nettilukiossa kannattaa halutessaan myös opetella käyttämään tekstiviitteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetyt lainaukset ilmenevät jo tekstissä, ei pelkästään lähdeluettelossa. Hyviä oppaita tekstin viittaamiseen löydät esimerkiksi kirjasta: Hirsjärvi S, Remes P, Sajavaara P (2008) Tutki ja kirjoita.14. painos. Kustannusosakeyhtiö Tammi: Helsinki.

Nettilukion kirjallisissa töissä vähimmäisvaatimuksena on, että kunkin vastauksen perässä on lähdeluettelo johon merkitään tekijän tai tekijöiden etu- ja sukunimet, julkaisuvuosi, teoksen tai artikkelin nimi, kustantaja ja kustannuspaikka. Myös käytetyt www-sivut on tärkeä merkitä niin tarkasti kuin mahdollista: kirjoittajien nimet, julkaisupäivä, artikkelin otsikko, www-osoite.

Lähteiden merkitseminen voi tuntua aluksi työläältä, mutta siitä tulee tekemisen myötä nopeasti rutiinia. On hyvä muista, että lähteiden merkitsemisellä pystyy osoittamaan perehtyneisyyttä asiaan. Olennaista on, että merkitsee kaikki käytetyt lähteet. Näin nopeuttaa myös opettajan arviointityötä.

Jätä vastaus