Posts Tagged ‘Ilmiöpohjainen oppiminen’

Ilmiömäistä toimintaa

maanantai, lokakuu 4th, 2010

Ilmiömäistä toimintaa -blogi kertoo sellaisesta ilmiöpohjaiseen oppimiseen liittyvästä toiminnasta, joka ei näy muualla. Otavan Opiston ilmiöpohjaisen oppimisen osalta näitä muita paikkoja ovat Verkkopedagongi-blogi sekä Ilmiöpohjaisen oppimisen ja opetuksen ning.

Verkkopedagongissa ilmiöiden pedagogi Tiina Airaksinen kertoo ilmiökurssien taustoista sekä ilmiöihin liittyvästä suunnittelu- ja ideointityöstä. Ning:iin puolestaan avataan jokaiselle ilmiökurssille oma ryhmä ja oppimisprosessi jää sinne näkyviin. Ning on siis ilmiöopiskelijoiden kohtaamispaikka.

Pedagogin työparina kaikissa ilmiöpohjaisen oppimisen kursseissa toimii vetäjä. Hänellä on ilmiön sisältöön liittyvää asiantuntijuutta sekä kontaktit ja verkostot ilmiön aihepiirien kannalta keskeisiin tahoihin. Taru Kekkonen on verrannut vetäjän ja pedagogin rooleja projektipäällikön ja räätälin hommiin. Hän kuvailee työnjakoa seuraavasti: ”Vetäjän työ on lähellä projektipäällikön työtä. Hänen tehtävinään on suunnitella ilmiökokonaisuus ja prosessi, hakea mukaan toimijoita (asiantuntijoita, yleisöjä, opiskelijoita jne.) ja rakentaa raamit tekemiselle. Pedagogin erityisvastuulla on huolehtia siitä, että eri linjojen opiskelijoiden on mahdollista saada suorituksia eri aineisiin ja että opiskelu ilmiön parissa on heille mielekästä ja kunkin omia tarpeita vastaavaa. Pedagogi on siis eräänlainen räätäli.”

Ilmiömäistä toimintaa -blogissa vetäjät saavat äänensä kuuluviin, ja tältä osin sitä voi pitää vetäjän päiväkirjana. Vetäjän ohella blogissa kirjoittaa vieraskynä, joka kokoaa ja jäsentää tietoa ainakin raportoinnista ja palautteesta.

Tiina Airaksinen,
ilmiöiden pedagogi